Hướng dẫn cách lắp đặt mô đun cách ly DCP-SCI – Báo cháy Quốc Nam

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT MÔ ĐUN CÁCH LY DCP-SCI
Mô đun cách ly sự cố Hochiki DCP-SCI

cách lắp đặt mô đun cách ly DCP-SCI

cách lắp đặt mô đun cách ly DCP-SCI


Sơ đồ DCP-SCI

Sơ đồ DCP-SCI


Chân (OUT) SC và chân (OUT) S : kết nối với 2 chân tín hiệu với thiết bị cần được bảo vệ.
Chân (IN) S và chân (IN) SC: kết nối với thiết bị tiếp theo cần bảo vệ.
Trong đó chân SC là chân tín hiệu âm(-), chân S là chân tín hiệu dương (+).
Ưu điểm của mô đun cách ly là khi thiết bị này bị ngắn mạch hay gặp sự cố thì mô đun cách ly sẽ bảo vệ các thiết bị khác không bị hư hỏng.

Trả lời

Main Menu