Hướng dẫn cách sử dụng một số loại đế đầu báo và nút nhấn khẩn

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI ĐẾ ĐẦU BÁO VÀ NÚT NHẤN KHẨN

– Hướng dẫn cách đấu nối dây cho đế đầu báo khói Questek QT 1422

Đế đầu báo khói Questek QT 1422 có 4 chân theo thứ tự là 1,2,3,4 trong đó chân 1,2 là chân nguồn chân số 1 là chân( + ), chân số 2 là chân( – ).Chân 3,4 là chân tín hiệu ( dạng tiếp điểm NO).

– Hướng dẫn cách đấu nối dây cho đế đầu báo Horing 

Loại 2 dây: đấu chân 2,4 trong đó chân 2(+), chân 4(-) kết nối với tủ điều khiển.

Loại 4 dây: đấu chân 2,4 trong đó chân 2(+), chân 4(-) , chân 5,6,7 là dạng tiếp điểm NO,NC  trong đó chân số 7 là chân chung tùy theo cách lập trình tủ là dạng thường đóng hay thường mở mà ta đấu chân 6,7 hoặc chân 5,7.

 Hướng dẫn cách đấu nối một số loại nút nhấn khẩn

– Nút nhấn khẩn Horing AH-0217:

Đấu chân L(Z+) là chân dương, L(Z-) là chân âm.

– Nút nhấn khẩn GST

Đấu chân Z1,Z2 kết nối tới tủ điều khiển.

– Nút nhấn khẩn địa chỉ Hochiki 

Đấu chân S+ và SC- kết nối tới tủ điều khiển Hochiki.

– Nút nhấn khẩn Hochiki

– Đấu chân L1,L2 tới tủ điều khiển.

Trả lời

Main Menu