Hướng dẫn kết nối bộ hiển thị phụ Hochiki FN-LCD-S với tủ FireNet

Hướng dẫn kết nối bộ hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-S VỚI Tủ FIRENET

1. Mô tả

– Bộ hiển thị phụ Hochiki FN-LCD-S được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn UL 864.
– Với màn hình hiển thị 320 ký tự 8 dòng 40 ký tự mỗi dòng.
– Có thế kết nối tối đa tới 15 bộ hiển thị phụ FN-LCD-S với tủ điều khiển FireNet.
– Bộ hiển thị phụ được kết nối thông qua cổng RS485 và cổng Aux 24 VDC từ tủ FireNet hoặc bộ nguồn 24VDC khác nhưng phải đạt tiêu chuẩn UL.

2. Sơ đồ kết nối bộ hiển thị phụ với tủ FIRENET HOCHKI

  • Bộ hiển thị phụ Hochiki FN-LCD-S.
  • Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet Plus FNP-1127.
  • Bo nối mạng cho tủ Hochiki FireNet và FireNet Plus.

Trả lời

Main Menu