Trung tâm báo cháy Chungmei

trung tâm báo cháy 5 kênh tới 50 kênh CM-P1-5 ,CM-P1-50