Báo cháy Hochiki địa chỉ

Báo cháy Hochiki địa chỉ gồm có đầu báo khói địa chỉ ALN-V, đầu báo nhiệt địa chỉ ATJ-EA, nút nhấn khẩn địa chỉ DCP-AMS, modun giám sát ,điều khiển địa chỉ DCP-CZM,DCP-R2ML, DCP-SOM..