[FireNet] Hướng dẫn thêm, xóa thiết bị trong phần mềm Loop Explore

Thêm thiết bị vào phần mêm loop explore để lập trình

Thêm TTBC FireNet: 1 loop, 2 loop, 4 loop, hiển thị phụ bằng cách nhấp double chuột vào icon tủ cần thêm

Thêm các thiết bị đầu báo và module Loop Explore:

Chọn một thiết bị bằng cách nháy douple chuột vào hình ảnh của thiết bị, Thiết bị sẽ được thêm.  Bạn có thể edit thiết lập các thiết bị bên ngoài khi bạn thêm vào loop

Có thể chỉnh sửa cài đặt của thiết bị cụ thể sau khi bạn đã thêm nó vào loop

NOTE: tối đa các địa chỉ trên một panel là 800. để kiểm tra giá trị hiện thời dùng cho một panel click chuột phải vào tên của tủ chọn Edit Settings tổng số thiết bị có trên panel sẽ được hiển thị.

Nếu bạn đã đạt đến số lượng thiết bị tối đa trên một vòng lặp, bạn sẽ được nhắc với một thông báo cho biết bạn đã đạt đến địa chỉ tối đa được phép.

 

Xóa thiết bị trên loop:
1. Chỉ chọn thiết bị muốn xoá
2. Click chuột phải chọn Delete
3. Sẽ có một danh sách các thông tin được gắn kết vào thiết bị chọn Yes để xóa thiết bị