[FireNet] Hướng dẫn lập trình lệnh nguyên nhân & kết quả, sử dụng các hàm trong phần mềm Loop Explore

Lệnh lập trình Cause & Effect

Cause & Effect: Lập trình nguyên nhân và hiệu ứng cho phép bạn liên kết đầu vào hoặc nhóm đầu vào với đầu ra hoặc nhóm đầu ra. Nhân quả là một tính năng mạnh mẽ của hệ thống FireNET.

Có 3 chế độ cho chức năng khác nhau

  • Action
  • Test Mode
  • Disablement

Action type C&E: Loại hành động C & E sẽ tạo ra một số loại đầu ra hành động để đáp ứng với kích hoạt đầu vào.

Test Mode type C&E: Kiểu Chế độ kiểm tra C & E Cho phép bạn tạo đầu vào (với Hành động kiểm tra) đặt một vùng hoặc vùng vào Chế độ kiểm tra.

Disablement type C&E: Cho phép tạo một đầu vào (với Hành động vô hiệu hóa) để vô hiệu hóa các thiết bị hoặc loop

Cause: chọn các điều kiện đầu vào sẽ kích hoạt hành động: module, zone, panel I/O, đầu vào

Action Operator:

  • And/ All: tất cả các đầu vào phải được kích hoạt thì đầu ra được lập trình sẽ kích hoạt
  • OR/ Single: 1 ngõ vào đơn bất kì sẽ kích hoạt hành động ngõ ra mong muốn
  • Coincidence/ Two any: 2 ngõ vào bất kì sẽ kích hoạt hành động

Sau khi Nguyên nhân đã được chọn cùng với  hành động thích hợp, nhấp vào nút Next. Thao tác này sẽ chuyển bạn đến màn hình ‘Hiệu ứng’, nơi bạn sẽ chọn (các) đầu ra sẽ được kích hoạt bởi Cause này.

 

Effect: Chọn những ngõ ra sẽ được kích hoạt: Module, panel I/O, zone

Output Type: chọn kiểu tín hiệu ngõ ra

  • Continuous: chuông liên tục
  • Temporal: chuông ngắt quảng
  • March Code: chuông dạng March code

Đặt tên cho lệnh lập trình nhấn Finish