Thiết bị chữa cháy

Thiết bị chữa cháy gồm có đầu phun hở quay xuống, quay lên, đầu phun kín quay lên, quay xuống, 77-571-9-155, 55-571-9-155, 57-570-9-XXX,