Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1loop FNP-1127, 2loop FN-2127, 4loop FN- 4127