Trung tâm báo cháy địa chỉ GST

Trung tâm báo cháy 1loop GST-100, 2loop GST-200 trung tâm báo cháy 1-16 kênh GST-101-116A.