Trung tâm báo cháy Apollo

trung tâm báo cháy 2 zone K11020M2, E3012003 trung tâm báo cháy 12 zone