Hướng dẫn lập trình các ngõ ra có sẳn trên tủ FireNet

 

Trung tâm báo cháy FireNet 2127/4127 2 2 loop hoặc 4 loop có sẳn các ngõ ra có thể lập trình được. Để có thể lập trình được những ngõ ra này. chúng ta cần truy cập level 3

tiếp theo chọn mục Edit Configuration -> Edit I/O

Chọn Edit Panel I/O ->Edit Panel Outputs

1. Các ngõ ra relay cho phép lập trình

Fire 1 Contact:

Zone: chọn zone cho realy

Output Attributes: Chọn thuộc tính cho relay

 • Gen. Alarm Mode: chế độ báo động chung
 • Silenceable: cho phép im lặng báo động
 • Carbone Monoxide Output:
 • Supervisory Outout: chức năng giám sát
 • Trouble Output: chức năng báo lỗi

Delay Stage 1: đặt thời gian trễ ngõ ra mức 1

Test Device Output: kiễm tra thết bị ngõ ra

Fire 2 Contact:

chức năng tương tự relay Fire 1 nhưng có thêm giám sát dòng điện AC

 

Trouble Contact: Relay được lập trình báo lỗi. khi có lỗi hệ thống sẽ đóng/ mở tiếp điểm

lập trình giống với relay Fire 1

Auxiliary: relay phụ trợ chức năng lập trình tương tự giống với relay Fire Contact 1

2. Ngõ báo động NAC

Zone: chọn zone cho ngõ NAC

Output Attributes: Chọn thuộc tính cho ngõ NAC

 • Gen. Alarm Mode: chế độ báo động chung
 • Silenceable: cho phép im lặng báo động
 • Carbone Monoxide Output: Đầu dò carbone
 • Supervisory Outout: chức năng giám sát
 • Trouble Output: chức năng báo lỗi
 • Strobe Output: Gián đoạn

Test Device Output: kiểm tra thết bị ngõ ra

Configure Output as Auxilary: Định cấu hình đầu ra dưới dạng phụ trợ:

 • Continuous constant power: Chế độ cài đặt luôn luôn có điện 24VDC
 • None : chế độ thường
 • Resetable Constant Power : Nguồn Reset
 • Door Holder Continuous : Khi có sự kiện mất nguồn 24VDC

3. Các ngõ ra xuất điện áp

Fire Routing:

 

zone: chọn zone

Output Attributes: Chọn thuộc tính

 • Gen. Alarm Mode: chế độ báo động chung
 • Silenceable: cho phép im lặng báo động
 • Carbone Monoxide Output:
 • Supervisory Outout: chức năng giám sát
 • Trouble Output: chức năng báo lỗi

Delay Stage 1: đặt thời gian trễ ngõ ra mức 1

Test Device Output: kiểm tra thết bị ngõ ra

Trouble Routing, Programmable Output: Được lập trình sẳn cho chức năng báo lỗi sẽ xuất điện áp, lập trình giống với ngõ Fire Routing