Hướng dẫn Edit tùy chỉnh lập trình đầu báo, module TTBC FireNet

 menu EDIT cho phép người dùng đặt các thuộc tính cụ thể cho từng thiết bị loop SLC trên hệ thống . Sau khi chọn  SLC loop nơi đặt thiết bị, người dùng có thể cuộn qua từng thiết bị  trên loop đó và đặt các thuộc tính cụ thể cho thiết bị đó TTBC FireNET.

Các thuộc tính thiết bị khác nhau đối với ba loại khác nhau  Đầu dò, Đầu vào hoặc Đầu ra. Sau đây là mô tả về các thuộc tính có thể được đặt cho từng loại điểm.

Để có thể Edit chỉnh sửa được cấu hình và chức năng của đầu báo và module đầu tiên chúng ta truy cập level 3 của hệ thống FireNET

trong menu level 3 chọn Edit Configuration

Chọn thẻ Edit Device Attributes:

Chọn Loop chứa thiết bị cần chỉnh sửa sẽ hiện ra tất cả các thiết bị đã được cài đặt trên loop TTBC FireNET

Chọn thiết bị cần chỉnh sửa:

Đối với thiết bị là đầu dò:

  • Set Zone: đặt thiết bị vào một zone (1-500)
  • Edit Location Text: đặt văn bản cho thiết bị
  • Change Sensor Type: Chọn loại cảm biến cho thiết bị
  • Set Sensitivity: Đặt độ nhạy cả ngày và đêm
  • Set Input Action: Đặt chế độ báo cháy hoặc giám sát cho thiết bị

Đối với thiết bị là module

Các module đầu ra (R2M, SOM, ASB & ASBL và DH98AR)

 

Các module đầu vào (FRCM, DIMM, CZM, AMS)

  • Set Zone: đặt thiết bị vào một zone (1-500)
  • Edit Location Text: đặt văn bản cho thiết bị
  • Set Input Options: Đặt thời gian trễ ngõ vào, chốt hay không chốt
  • Set Input Type: chọn loại thiết bị ngõ vào