Đầu báo nhiệt Hochiki

Đầu báo nhiệt Hochiki DCS-EA, ATJ-EA, đầu báo khói kết hợp nhiệt ACC-EA,,