Đầu báo nhiệt GST

đầu báo nhiệt loại thường GST C-9103 và địa chỉ I-9103