Đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki

đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki ATJ-EA, ACC-EA đầu báo khói nhiệt kết hợp