Đầu báo nhiệt Apollo

đầu báo nhiệt Apollo thường 55000-126Apo, đầu báo nhiệt địa chỉ 5500-400APO