Đầu báo khói Horing

đầu báo khói quang AH-0311-2,2 dây, AH-0311-3 3 dây, đầu báo khói AH-0311-4 4 dây