Đầu báo khói địa chỉ Hochiki

đầu báo khói địa chỉ Hochiki ALN-V, đầu báo khói kết hợp nhiệt ACC-EA,